Fire Emblem 共鸣
支援效果一览

整理:梵天净音 Xiongkaier


1.参加同一场战斗,好感度+1

2.在相邻2格范围内交战,好感度+1

3.二者之间使用白魔法支援,好感度+1

4.每场战斗好感度获取上限为20

支援对象 支援对象 支援对话发生必要剧情章节数 支援对话发生必要好感点数
C B A C B A
阿鲁姆
克莱尔
1 3 4 20 45 90
艾菲
1 3 4 20
45
90
迈森
4 4 4 10
25
45
卢卡
克雷贝
1 1 4 20
45
90
格莱
罗宾
1 3 4 20
45
90
克莱尔
1 3 4 20
45
90
罗宾
格莱
1 3 4 20
45
90
克里夫
1 1 3 20
45
90

克里夫

罗宾
1 1 3 20
45
90
艾菲
阿鲁姆
1 3 4 20
40
90
希尔科
1 1 3 20
45
90
希尔科
艾菲
1 1 3 20
45
90
克莱尔
阿鲁姆
1 3 4 20
45
90
格莱
1 3 4 20
45
90
迪优特
3 3 4 15
35
60
克雷贝
卢卡
1 1 4 20
45
90
玛蒂尔达
3 3 4 15
35
60
弗鲁斯
帕伊宋
1 1 3 20
45
90
帕伊宋
弗鲁斯
1 1 3 20
45
90

鲁特

迪优特
3 3 4 15
35
60
玛蒂尔达
克雷贝
3 3 4 15
35
60
迪优特
鲁特
3 3 4 15
35
60
克莱尔
3 3 4 15
35
60
缇塔
吉克
4 4 4 15
25
45
吉克
缇塔
4 4 4 15
25
45
迈森
阿鲁姆
4 4 4 15
25
45
支援对象 支援对象 支援对话发生必要剧情章节数 支援对话发生必要好感点数
C B A C B A
赛莉卡
梅伊
2 2 3 20
45
90
阿特拉斯
3 4 4 15
35
60
诺玛
4 4 4 15
25
45
孔拉特
4 4 4 15
25
45
梅伊
赛莉卡
2 2 3 20
45
90
波依
2 3 4 20
45
90
波依
梅伊
2 3 4 20
45
90
杰妮
索尼娅
3 3 4 15
35
60
赛巴
杰西
3 3 4 15
35
60
巴尔博
雷欧
2 3 4 20
45
90
卡姆依
雷欧
2 3 4 20
45
90
雷欧
卡姆依
2 3 4 20
45
90
巴尔博
2 3 4 20
45
90
帕奥拉
卡秋雅
3 3 4 15
35
60
爱丝特
3 3 4 15
35
60
卡秋雅
帕奥拉
3 3 4 15
35
60
爱丝特
3 3 4 15
35
60
爱丝特
帕奥拉
3 3 4 15
35
60
卡秋雅
3 3 4 15
35
60
阿特拉斯
赛莉卡
3 4 4 15
35
60
杰西
赛巴
3 3 4 15
35
60
迪恩
3 3 4 15
35
60
索尼娅
杰妮
3 3 4 15
35
60
迪恩
杰西
3 3 4 15
35
60
诺玛
赛莉卡
4 4 4 15
25
45
孔拉特
赛莉卡
4 4 4 15
25
45